Tập dữ liệu

8 kết quả

Dự án đầu tư công

  Danh sách các Dự án đầu tư công được công bố bao gồm các trường: 1. Mã dự án 2. Tên dự án 3. Nhóm dự án 4. Loại dự án 5. Chủ đầu tư 6. Lĩnh vực 7. Sự cần thiết đầu tư 8. Mục tiêu đầu tư 9. Địa điểm đầu tư 10. Nguồn vốn 11. Tổng mức đầu tư 12. Tổng...

  Cơ sở giáo dục

  Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP Hồ Chí Minh

   Cơ sở giáo dục công bố bao gồm: Cơ Quan Sở Giáo Dục và Đào Tạo Địa chỉ công bố tại: http://hcm.edu.vn [1] Trường THPT: Địa chỉ công bố tại: http://www.hcm.edu.vn/DSDonVi.aspx?codekhoi=thpt [2] Danh sách Trường THPT công lập Danh sách Trường THPT tư...

   Danh sách các doanh nghiệp hiện nay

   Sở Kế Koạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh

    Các danh sách: 1. Danh sách các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động 2. Danh sách bổ sung 3. Doanh nghiệp đang hoạt động 4. Danh sách các doanh nghiệp đã giải thể 5. Danh sách đã hoàn tất 6. Danh sách tiếp nhận

    Danh sách giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

    Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh

     Địa chỉ công bố tại Sở Y Tế: [http://thongtin.medinet.org.vn/Gi [1]ấy-phép-hoạt-động](http://thongtin.medinet.org.vn/Gi [2]ấy-phép-hoạt-động) Mô tả chi tiết 1 TenCoSo: Tên cơ sở 2 SoGiayPhep: Số giấy phép 3 DiaChi: Đại chỉ 4 NgayCap: Ngày cấp 5...

     Dịch vụ giáo dục

     Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP Hồ Chí Minh

      Danh mục dịch vụ giáo dục công bố bao gồm: Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Dạy Thêm Học Thêm Giáo dục kỹ năng sống Giáo dục ngoài giờ chính khóa Dịch vụ tư vấn du học Địa chỉ công bố tại: http://dichvugiaoduc.hcm.edu.vn [1] [1] http://dichvugiaoduc.hcm...

      Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế

      Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh

       Mô tả dữ liệu Chứng chỉ hành nghề, Cấp phép hoạt động: 1. Căn cứ pháp lý: - Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2....

       Dự án đầu tư vốn nước ngoài

       Sở Kế Koạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh

        Danh sách dự án đầu tư vốn nước ngoài công bố gồm những trường: 1 Tên dự án đầu tư 2 Số CN Đầu tư 3 Ngày cấp CNĐT 4 Tên đơn vị cấp phép 5 Loại hình đầu tư 6 Mục tiêu dự án 7 Quy mô dự án 8 Tổng vốn USD 9 Tổng vốn VND 10 Thời gian thực hiện 11 Tiến...