Tập dữ liệu

2 kết quả

Dự án đầu tư công

    Danh sách các Dự án đầu tư công được công bố bao gồm các trường: 1. Mã dự án 2. Tên dự án 3. Nhóm dự án 4. Loại dự án 5. Chủ đầu tư 6. Lĩnh vực 7. Sự cần thiết đầu tư 8. Mục tiêu đầu tư 9. Địa điểm đầu tư 10. Nguồn vốn 11. Tổng mức đầu tư 12. Tổng...

    Dự án đầu tư vốn nước ngoài

    Sở Kế Koạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh

      Danh sách dự án đầu tư vốn nước ngoài công bố gồm những trường: 1 Tên dự án đầu tư 2 Số CN Đầu tư 3 Ngày cấp CNĐT 4 Tên đơn vị cấp phép 5 Loại hình đầu tư 6 Mục tiêu dự án 7 Quy mô dự án 8 Tổng vốn USD 9 Tổng vốn VND 10 Thời gian thực hiện 11 Tiến...