Tập dữ liệu

1 kết quả

Dự án đầu tư công

    Danh sách các Dự án đầu tư công được công bố bao gồm các trường: 1. Mã dự án 2. Tên dự án 3. Nhóm dự án 4. Loại dự án 5. Chủ đầu tư 6. Lĩnh vực 7. Sự cần thiết đầu tư 8. Mục tiêu đầu tư 9. Địa điểm đầu tư 10. Nguồn vốn 11. Tổng mức đầu tư 12. Tổng...