Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Dữ liệu mở là gì?

Dữ liệu mở là dữ liệu có thể được tự do sử dụng, chia sẻ và phát triển với bất kỳ mục đích nào.

Một số dữ liệu của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở ra cho Người dân và Quý doanh nghiệp để:
-    Thông tin
-    Nghiên cứu
-    Xây dựng các ứng dụng và công cụ trên dữ liệu mở

Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu mà bạn cần tìm, hãy sử dụng chức năng yêu cầu tập dữ liệu mới. Hãy tham gia, kết nối và trò chuyện với những người khác về dữ liệu hiện có hoặc đề xuất, chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi.
 

Bài viết mới mất

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;,Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;,Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009

Dự kiến vào cuối tháng này, UBND TPHCM sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở (open data) nhằm giúp người dân, doanh nghiệp có dữ liệu