Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Dự án đầu tư vốn nước ngoài

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T3, 12/14/2021 - 16:03 bởi root

Update to resource 'Danh sách dự án đầu tư vốn nước ngoài'

T3, 12/14/2021 - 16:03 bởi root

Update to resource 'Danh sách dự án đầu tư vốn nước ngoài'