Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Danh sách giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T4, 12/15/2021 - 09:05 bởi root

Update to resource ' Danh sách cơ sở khám chữa bệnh '

T3, 12/14/2021 - 14:47 bởi root