Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T4, 12/15/2021 - 09:05 bởi root

Update to resource 'abc'

T4, 12/15/2021 - 09:05 bởi root

Update to resource 'Nghị định số 109/2016/NĐ-CP '