Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Cơ sở giáo dục

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T4, 05/04/2022 - 16:42 bởi admin

Update to resource 'Danh sách các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên'

T4, 05/04/2022 - 16:42 bởi admin

Update to resource 'Danh sách các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 1'