Dữ liệu API

Tab chính

Tab chính

Datastore API

Truy cập dữ liệu dữ liệu thông qua API web với hỗ trợ truy vấn mạnh mẽ.

Mã dữ liệu

Mã dữ liệu là 826c767e-537d-440c-88e5-897afef4868d

Truy vấn mẫu

https://opendata.hochiminhcity.gov.vn/api/action/datastore/search.json?resource_id=826c767e-537d-440c-88e5-897afef4868d&limit=5

Truy vấn kho dữ liệu này và trả về 5 kết quả đầu tiên

Tài liệu

Tham khảo tài liệu: Datastore API