Hướng dẫn người sử dụng

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với tài liệu hướng dẫn sử dụng Dữ liệu mở. Tài liệu này viết nhằm hướng dẫn cơ bản để phục vụ đối tượng người dùng.

Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu được công bố mà không cần đăng nhập. Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên và đăng nhập.

Mỗi tập dữ liệu được sở hữu bởi một hoặc nhiều nhóm. Ví dụ: Website được sở ban ngành sử dụng làm cổng thông tin dữ liệu, thì các nhóm có thể là các cơ quan ban ngành khác nhau, mỗi cơ quan công bố dữ liệu. Mỗi nhóm có thể có quy trình làm việc và ủy quyền riêng, cho phép nhóm quản lý quy trình xuất bản của riêng mình.

Một quản trị viên của nhóm có thể thêm người dùng vào nhóm, với các vai trò khác nhau tùy thuộc vào mức độ ủy quyền cần thiết. Là thành viên trong một nhóm có thể tạo một tập dữ liệu thuộc sở hữu của nhóm đó. 

Các trang thông tin

Trang giới thiệu

Tại menu chọn Giới thiệu, Web sẽ hiển thị nội dung giới thiệu về Cổng dữ liệu mở

Trang Điều khoản sử dụng

Tại menu chọn Giới thiệu, Web sẽ hiển thị nội dung về điều khoản sử dụng của Cổng dữ liệu mở

Tin tức dữ liệu

Tại menu chọn tin tức, web sẽ hiển thị danh sách các tin tức dữ liệu, chọn một tin tức.  Web sẽ hiện thị nội dung tin tức và có thể kèm theo các thẻ chủ đề liên quan.

 

Gửi liên hệ đến Cổng dữ liệu mở

Để gửi liên hệ, sử dụng link "Liên hệ". Web sẽ yêu cầu như sau:

 • Tên của bạn -- Tên người gửi liên hệ.
 • Địa chỉ thư điện tử của bạn -- Địa chỉ người gửi liên hệ.
 • Tiêu đề -- Tiêu đề của nội dung muốn gửi.
 • Nội dung -- Nội dung liên hệ.

Nếu có vấn đề với bất kỳ trường nào, web sẽ cho bạn biết vấn đề và cho phép bạn sửa nó. Sau khi gửi liên hệ sẽ nhận được thông báo từ website "Thông điệp của bạn đã được gửi đi" và sẽ nhận được thư phản hồi thông báo đã nhận được thư liên hệ từ phía người dùng.

Tìm kiếm dữ liệu

Tìm kiếm trang web

Để tìm tập dữ liệu, hãy nhập bất kỳ tổ hợp từ tìm kiếm nào (ví dụ: Dự án, Giao thông vận tải, v.v.) vào hộp tìm kiếm trên trang tập dữ liệu. Web sẽ hiện thị trang dữ liệu với các kết quả tìm kiếm của bạn.

Nếu có số lượng lớn kết quả,các bộ lọc có thể rất hữu ích, vì bạn có thể kết hợp các bộ lọc, thêm và xóa chúng một cách có chọn lọc, đồng thời sửa đổi và lặp lại tìm kiếm với các bộ lọc hiện có.

 

Tìm kiếm trong một nhóm

Nhóm là nơi nhóm các Tập dữ liệu với nhau trong một tổ chức (Ví dụ là Sở Giao thông vận tải, Sở giáo dục) để giúp người dùng duyệt các Tập dữ liệu cho theo chủ đề dễ dàng hơn.

Nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu thuộc sở hữu của một nhóm cụ thể, bạn có thể tìm kiếm các bộ dữ liệu trong nhóm từ trang chủ của nhóm đó.

 1. Chọn liên kết "Nhóm", ở đây hiển thị danh sách nhóm được công bố.
 2. Chọn nhóm mà bạn muốn tìm kiếm tập dữ liệu. Web sẽ hiện thị trang chủ của nhóm.
 3. Nhập truy vấn tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm trên trang chủ của nhóm. Kết quả tìm kiếm sẽ được trả về như bình thường, nhưng bị giới hạn ở bộ dữ liệu từ nhóm.

Khám phá dữ liệu

Khám phá tập dữ liệu

Tại trang hiển thị danh sách tập dữ liệu, chọn tập dữ liệu. Web sẽ hiện thị thông của tập dữ liệu:

 • Bản duyệt: Các thay đổi thông tin của tập dữ liệu sau mỗi lần thay đổi
 • Chủ đề, nhóm.
 • Link và mô tả ngắn gọn về từng tài nguyên.
 • Xem trước: Xem nội dung tài nguyên
 • Tải về: Tải về tài nguyên
 • Tải về tất cả: Tải về tất cả tài nguyên của tập dữ liệu khi tập dữ liệu có nhiều tài nguyên.
 • Các truy xuất: JSON, RDF
 • Bảng thông tin về tập dữ liệu: Ngày phát hành, ngày cập nhật, mã định danh.

Các mô tả tài nguyên liên kết đến một trang dành riêng cho mỗi tài nguyên. Trang tài nguyên này bao gồm thông tin về tài nguyên và cho phép tải về. Nhiều loại tài nguyên cũng có thể được xem trước trực tiếp trên trang tài nguyên: Spreadsheets .CSV (được xem trước trong chế độ xem dạng lưới), với chế độ xem bản đồ và đồ thị có sẵn nếu dữ liệu phù hợp, hình ảnh, PDF.

Khám phá tài nguyên dữ liệu

Tại trang hiển thị chi tiết tập dữ liệu, chọn một tài nguyên dữ liệu tại link liên kết hoặc tại nút "Xem trước". Web sẽ hiện thị thông của tài nguyên dữ liệu:

 • Bản duyệt: Các thay đổi thông tin của tài nguyên dữ liệu sau mỗi lần thay đổi.
 • Tải về: Tải về tài nguyên dữ liệu về máy tính.
 • Dữ liệu API: Hiển thị thông tin dữ liệu API của tài nguyên dữ liệu. Chỉ có tài nguyên dữ liệuđã được thêm vào dữ liệu API thì mới hiển thị thông tin này.
 • Thông tin tiêu đề, mô tả tài nguyên và nội dung tài nguyên. Nhiều loại tài nguyên cũng có thể được xem trước trực tiếp trên trang tài nguyên: Spreadsheets .CSV (được xem trước trong chế độ xem dạng lưới), với chế độ xem bản đồ và đồ thị có sẵn nếu dữ liệu phù hợp, hình ảnh, PDF.
 • Các thông tin bổ sung của tài nguyên dữ liệu.

Cài đặt giao diện hiển thị json

Cài đặt extension trên Chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/json-formatter/bcjindcccaagfpa...

Cài đặt extension trên Microsoft Edge

https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/json-formatter-for-edg...

 

 

Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản, sử dụng link "Đăng ký". Web sẽ yêu cầu như sau:

 • Họ và tên -- Sẽ được hiện thị trên hồ sơ của bạn.
 • Tên tài khoản -- Tên đăng nhập vào cổng dữ liệu mở
 • Địa chỉ e-mail-- Email nhận thông tin sau khi đăng ký.
 • Giới thiệu -- Giới thiệu về người dùng.

Nếu có vấn đề với bất kỳ trường nào, web sẽ cho bạn biết vấn đề và cho phép bạn sửa nó. Khi các trường được điền chính xác. Sau khi nộp đơn đăng ký tài khoản sẽ nhận được thông báo từ website "Cám ơn bạn đã đăng ký tài khoản người dùng. Tài khoản của bạn đang chờ được xét duyệt.Trong thời gian chờ đợi, vui lòng kiểm tra e-mail của mình để xem thông tin với các hướng dẫn chi tiết vừa được gửi tới cho bạn."

Đăng nhập tài khoản

Để đăng nhập tài khoản, sử dụng link "Đăng nhập". Web sẽ yêu cầu thông tin đăng nhập sau:

 • Tên tài khoản -- Tên đăng nhập vào cổng dữ liệu mở
 • Mật khẩu -- Mật khẩu đăng nhập.