Tab chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 15/11/1975.

Sở Kế Koạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh