Giới thiệu Cổng dữ liệu mở

Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh; phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của thành phố, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố.

Trên cơ sở Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của Thành phố Hồ Chí Minh được phát triển để tạo ra phương thức chia sẻ tài nguyên dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung với người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Thông qua Cổng dữ liệu mở, Thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp và tổ chức:

  • Tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội;
  • Sử dụng dữ liệu mở để tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng, tiện ích của Thành phố để phục vụ người dân tốt hơn;
  • Góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của Thành phố.
  • Đóng góp dữ liệu được hình thành trong quá trình khai thác để phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của Thành phố.