Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản sử dụng sau đây áp dụng cho khách truy cập vào Cổng dữ liệu mở thành phố Hồ Chí Minh và các nhà phát triển ứng dụng sử dụng dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cổng dữ liệu mở này:

Bằng cách truy cập bộ dữ liệu và nguồn dữ liệu từ Cổng dữ liệu mở thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Cổng dữ liệu mở), người dùng đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của Cổng dữ liệu mở. Người dùng cũng đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào được xác định bởi các cơ quan cung cấp dữ liệu hoặc nguồn cung cấp dữ liệu thông qua Cổng. Các cơ quan cung cấp dữ liệu bao gồm, không giới hạn, các Sở - Ban – Ngành và Quận – Huyện, văn phòng, ủy ban, phòng ban và các cơ quan hành chính khác của Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Thành phố). Các bộ dữ liệu công khai có sẵn trên Cổng dữ liệu mở được cung cấp cho mục đích thông tin. Thành phố không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, nội dung hoặc tính đáp ứng cho bất kỳ mục đích cụ thể và cũng không bảo đảm về việc suy luận, ám chỉ trong dữ liệu công đó.

Thành phố không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu sót nào về tính đầy đủ, chính xác, nội dung hoặc tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc ứng dụng do bên thứ ba cung cấp dựa trên tập dữ liệu đó.

Nguồn dữ liệu sẵn sàng trên Cổng dữ liệu mở do các cơ quan của Thành phố có thẩm quyền đưa lên. Các cơ quan này chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu và giữ quyền kiểm soát phiên bản của tập dữ liệu và nguồn dữ liệu được truy cập trên Cổng dữ liệu mở. Dữ liệu có thể được cập nhật, sửa chữa, ghi đè và / hoặc làm mới bất cứ lúc nào. Tần suất cập nhật dự kiến được chỉ định cho từng tập dữ liệu trên Trang web. Các phiên bản dữ liệu cũ hơn sẽ không được giữ lại.