Tab chính

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Thông tin giá cả thị trường

Thông tin về giá cả một số mặt hàng thiết yếu theo thị trường được cập nhật mới nhất hàng ngày

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Ngày cập nhật
24/05/2024 12:06:44
Ngày phát hành
14/12/2021 14:24:55
Định danh
0f742e0c-e38a-41a9-ad5e-6f8b034aa5e5
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định