Tab chính

Tab chính

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh

Mô tả chi tiết

1 TenCoSo: Tên cơ sở

2 SoGiayPhep: Số giấy phép

3 DiaChi: Đại chỉ

4 NgayCap: Ngày cấp

5 TinhTrang: Tình trạng

6 TenHinhThuc: tên hình thức

7 SoCCHN: Số chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu

Thông tin bổ sung

TrườngGiá trị
Loại tệp text/csv
Dung lượng1.76 MB
Loại dữ liệufile upload
Ngày cập nhật09/12/2021 07:10:12