Tab chính

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về y tế, bao g

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Danh sách giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Địa chỉ công bố tại Sở Y Tế: [http://thongtin.medinet.org.vn/Giấy-phép-hoạt-động](http://thongtin.medinet.org.vn/Giấy-phép-hoạt-động)

Mô tả chi tiết

1 TenCoSo: Tên cơ sở

2 SoGiayPhep: Số giấy phép

3 DiaChi: Đại chỉ

4 NgayCap: Ngày cấp

5 TinhTrang: Tình trạng

6 TenHinhThuc: tên hình thức

7 SoCCHN: Số chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu

Danh sách dữ liệu

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Nhà xuất bản
Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật
11/07/2019 00:00:00
Ngày phát hành
23/01/2019 00:00:00
Định danh
0b71da24-9698-4c75-b7ad-7c2447a78ef0
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định