Tab chính

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Dự án đầu tư công

Danh sách các Dự án đầu tư công được công bố bao gồm các trường:
1. Mã dự án
2. Tên dự án
3. Nhóm dự án
4. Loại dự án
5. Chủ đầu tư
6. Lĩnh vực
7. Sự cần thiết đầu tư
8. Mục tiêu đầu tư
9. Địa điểm đầu tư
10. Nguồn vốn
11. Tổng mức đầu tư
12. Tổng mức chủ trương đầu tư
13. Năm đăng ký
14. Năm khởi công
15. Năm hoàn thành
16. Thời gian thực hiện dự án
17. Ngày hoàn thành dự án
18. Ngày giải ngân đầu tiên

Danh sách dữ liệu

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Ngày cập nhật
08/05/2023 08:34:11
Ngày phát hành
14/12/2021 14:30:24
Định danh
33082125-8c7c-436a-8f9b-d13207a16b93
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định