Tab chính

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát triển không ngừng với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tích cực đổi mới.

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Dịch vụ giáo dục

Danh mục dịch vụ giáo dục công bố bao gồm:

  1. Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học
  2. Dạy Thêm Học Thêm
  3. Giáo dục kỹ năng sống Giáo dục ngoài giờ chính khóa
  4. Dịch vụ tư vấn du học

Địa chỉ công bố tại: http://dichvugiaoduc.hcm.edu.vn

Danh sách dữ liệu

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Nhà xuất bản
Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật
21/06/2019 00:00:00
Ngày phát hành
07/06/2019 00:00:00
Định danh
9fdfc393-4128-4f06-a353-a2a65551949b
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định