Tab chính

Tab chính

Danh sách chứng chỉ hành nghề

1 HoTen: Họ Tên

2 TenQuocTich: Tên quốc tịch

3 SoChungChi: Số chứng chỉ

4 NoiCapChungChi: Nơi cấp

5 NgayCapChungChi: Ngày cấp chứng chỉ

6 TenPhamViHoatDong: Phạm vi hoạt động

7 TinhTrang: Tình trạng

8 TenCoSo: Tên cơ sở

9 DiaChiCS: địa chỉ cơ sở

Thông tin bổ sung

TrườngGiá trị
Loại tệp text/csv
Dung lượng12.21 MB
Loại dữ liệufile upload
Ngày cập nhật09/12/2021 07:07:05