Tab chính

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về y tế, bao g

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế

Mô tả dữ liệu Chứng chỉ hành nghề, Cấp phép hoạt động:

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Chứng chỉ hành nghề:

- Địa chỉ công bố tại Sở Y Tế: [http://thongtin.medinet.org.vn/Chứng-chỉ-hành-nghề](http://thongtin.medinet.org.vn/Chứng-chỉ-hành-nghề).

Thông tin danh sách chứng chỉ hành nghề

1 HoTen: Họ Tên

2 TenQuocTich: Tên quốc tịch

3 SoChungChi: Số chứng chỉ

4 NoiCapChungChi: Nơi cấp

5 NgayCapChungChi: Ngày cấp chứng chỉ

6 TenPhamViHoatDong: Phạm vi hoạt động

7 TinhTrang: Tình trạng

8 TenCoSo: Tên cơ sở

9 DiaChiCS: địa chỉ cơ sở

Danh sách dữ liệu

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Nhà xuất bản
Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật
11/07/2019 00:00:00
Ngày phát hành
23/01/2019 00:00:00
Định danh
3d0e1d7c-d674-4157-b647-66bb124bfe49
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định