Tab chính

TIN TỨC MỚI NHẤT

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;,Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;,Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009

Dự kiến vào cuối tháng này, UBND TPHCM sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở (open data) nhằm giúp người dân, doanh nghiệp có dữ liệu